Feng Qi Cang Lan score: 469
  • Alternative:风起苍岚 (Chinese); Phong Khởi Thương Lam (Vietnamese - Tiếng Việt - TV)
  • Authors: Gu Xuan
  • Artists:
  • Status:Ongoing